Obchodní podmínky

provozovatele Ing. Miloslav Marel
IČ: 76377687
se sídlem Újezd 32, Praha 1
o užívání internetových stránek bytovedruzstvo.eu

Článek I.
Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se smlouvou o užívání internetových stránek družstva v rámci domény bytovedruzstvo.eu.
2) K uzavření smlouvy mezi provozovatelem a družstvem (uživatelem) dojde okamžikem potvrzení objednávky uživatele ze strany provozovatele.

Článek II.
Internetové stránky družstva

3) Provozovatel zajistí a vytvoří uživateli přístup k užívání internetových stránek na adrese název družstva.bytovedruzstvo.eu dále jen „stránky“, s možností jejich samostatné administrace a poskytne uživateli licenci dílo užít a uživatel se za užívání stránek zavazuje hradit provozovateli odměnu.
4) Stránky obsahují možnosti vkládání příspěvků na informační desku a umístění kontaktu. Administrátorský přístup je zabezpečen pomocí unikátního uživatelského jména a hesla. Předání uživatelského jména a hesla uživateli se považuje za předání a převzetí stránek.
5) Oprávněný zástupce uživatele má po dobu užívání internetových stránek možnost pokládat dotazy týkající se činnosti družstva advokátovi na e-mailovou adresu viktor.pak@akpak.cz.nebo prostřednictvím online poradny.
6) Provozovatel zajistí užívání stránek po celou dobu trvání této smlouvy, neodpovídá však za uživatelský obsah stránek, neboť je plně v kompetenci uživatele.
7) Oprávnění tvořící součást licence poskytnuté podle této smlouvy není uživatel oprávněn poskytnout bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakékoliv třetí osobě, a to ani zcela ani zčásti (podlicence).
8) Uživatel se zavazuje zaplatit provozovateli stanovenou cenu za vytvoření a předání stránek k užívání a poskytnutí licence k užívání stránek včetně služeb právní poradny.
9) Cenu se uživatel zavazuje zhotoviteli zaplatit formou bankovního převodu a to každý kalendářní rok. Číslo bankovního účtu a variabilní symbol je uveden na faktuře.
10) Zaplacená odměna se nevrací v případě ukončení smlouvy ze strany uživatele před uplynutím prvního roku trvání služby.

Článek III.
Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pro uživatele výhradně za účelem poskytování webových stránek („Účel“).
2. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že provozovatel bude pro uživatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným Účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek uživatele a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z těchto obchodních podmínek.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3. Provozovatel bude na základě smlouvy zpracovávat pro uživatele následující osobní údaje následujících kategorií subjektů osobních údajů:
- členové uživatele (členové bytového družstva nebo SVJ) (dále společně jen jako „subjekty údajů“).
4. Provozovatel bude na základě smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro uživatele následující typy osobních údajů:
- e-mailové adresy subjektů údajů (dále společně jen jako „osobní údaje“).
5. Pokud Provozovatel zpracovává na základě výslovného pokynu uživatele osobní údaje, které smlouva výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

6. Provozovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smlouvy.

POVINNOSTI PROVOZOVATELE

7. Provozovatel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), které se na něj jako na Provozovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit uživateli.
8. Provozovatel neprodleně informuje uživatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny uživatele v rozporu s účinnými právními předpisy.
9. Provozovatel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu uživatele.
10. Provozovatel je povinen přijmout všechna opatření tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
11. Provozovatel může do zpracování zapojit subdodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu uživatele. Provozovatel se zavazuje s těmito subdodavateli uzavřít smlouvu zajištující dodržování práv a povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření subdodavatelem.
12. Provozovatel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění správcovy povinnosti a reagovat na žádost o výkon práv subjektu údajů dle GDPR.
13. Provozovatel je povinen být uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má provozovatel k dispozici.
14. Provozovatel je povinen umožnit uživateli a jím pověřené osobě kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
15. Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je provozovatel povinen poskytnout uživateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas uživatel.

Článek IV.
Ukončení smlouvy

Smlouva může být ukončena následovně:

a) písemnou dohodou obou smluvních stran;
b) kterákoliv strana může tuto smlouvu vypovědět s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou.

Článek V.
Všeobecná a závěrečná ustanovení

1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva jakož i tyto obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem a autorským zákonem a souvisejícími právními předpisy České republiky.
2) Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. Změna obchodních podmínek se uživateli oznámí e-mailem nejméně 15 dní před účinností změny. Pokud se změnou nebude uživatel souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu s výpovědní dobou 1 měsíc.
3) Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25.5.2018

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687